Tüm Yazılar
BELEDİYE TAŞERON(TEMİZLİK) İŞÇİLERİNİN,KIDEM TAZMİNATI,YILLIK İZİN, FAZLA MESAİ,ULUSAL BAYRAM GENEL TATİL ALACAKLARI | 2015-02-22

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ'NE

Davacı          :Yusuf  ........
Vekili            : Av. Özkan Kaban& Av. Nurhan Aydın
Davalı           : Gemlik Belediye Başkanlığı – Gemlik
Konu             : Kısmi Dava-  6.500,00TL Toplam İşçilik Alacağının tahsili talebidir.
Açıklamalar   :
1) Müvekkilim, 01.07.2009 tarihinde davalı Gemlik Belediyesi’nde taşeron şirketlere bağlı temizlik işçisi olarak çalışmaya başlamış olup, bu çalışmasını 30.09.2013 tarihinde davalı işverence haksız ve önelsiz olarak iş akdine son verilene kadar sürdürmüştür. Davalı işyerindeki temizlik işleri dönemsel olarak farklı şirketlere ihale edilmiş, bu sebeple alt işverenler değişse de, müvekkilim sürekli olarak asıl işveren olan davalı kurumda aynı görevde çalışmasını sürdürmüştür.
2) Müvekkilimin olağan çalışma saatleri, haftanın 6 günü 06:00-16:00 arasındadır. Ancak ayda en az iki kez Salı günlerinde sabah 06:00’da başlayan çalışma öğlen 12:00’de sona ermekte, takiben aynı gün 20:00’de yeniden çalışmaya başlayan müvekkilimin bu çalışması ise gece 02:00’ye kadar sürmüştür. Gece 02:00’de çalışmasını bırakan müvekkilim, aynı gün sabah (yalnızca 4 saat sonra) 06:00’da olağan çalışma saatlerindeki mesaisinde çalışmıştır. Buna rağmen, müvekkilime tüm çalışması boyunca hakettiği fazla mesai ücretleri ödenmemiştir.Müvekkilim, tüm dini bayramlarda 2 gün izin kullanmış olup, diğer tüm ulusal bayram ve genel tatil günlerinde aralıksız olarak çalışmış, bu çalışmalarının karşılığı ise kendisine ödenmemiştir.
3) Davalı işverence müvekkilimin iş akdine haksız ve önelsiz olarak son verilmiş olup, kıdem ve ihbar tazminatları ödenmemiştir.
Müvekkilime tüm çalışması boyunca yalnızca bir kez 14 gün yıllık izin kullandırılmış, kullandırılmayan yıllık izinlerinin karşılığı ise ödenmemiştir.
4) Müvekkilim, asgari ücret karşılığında çalışmış olup, Ramazan aylarında erzak yardımından yararlandırılmıştır.
Bu sebeplerle, müvekkilimin hakettiği kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, genel tatil ücreti ve fazla mesai ücretlerinin davalı işverenden tahsili için iş bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.
Hukuki Nedenler        : İlgili Mevzuat
Delil Listesi                :
1-Davalı - işyerine müzekkere yazılarak müvekkilin tüm işyeri kayıtlarının ve özlük dosyasının celbi.
2-SGK Bursa İl Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak, müvekkilin 01.07.2009-30.09.2013 tarihleri arasında çalıştığı tüm şirket ve işyerlerini gösterir biçimde hizmet döküm cetvellerinin ve emekliliğine ilişkin tüm belgeleri de içerir şahsi sicil dosyasının kül halinde gönderilmesinin istenmesi
3-Davalı Gemlik Belediye Başkanlığı’na müzekkere yazılarak 01.07.2009-30.09.2013 tarihleri arasında faaliyette bulunan tüm taşeron şirketlerin unvanları ile hizmet sürelerinin bildirilmesinin, şirketlerle yapılan sözleşmelerin birer örneklerinin istenmesi ve müvekkilin bu taşeron firmalardaki çalışmalarını gösterir tüm kayıtların ve müvekkile ait ücret bordrolarının gönderilmesinin istenmesi 
4-Tanık beyanları 
5-Bilirkişi incelemesi vs. deliller.
Netice ve Talep : Yukarıda açıklanan nedenlerle 6100 Sayılı Kanun’un 109. maddesi uyarınca kısmi dava olarak ikame ettiğimiz iş bu davada yapılacak yargılama sonucunda talep ettiğimiz alacakların uzman bilirkişi tarafından hesaplanmasından sonra ıslah edilmek ya da ek dava açılmak üzere şimdilik;
     3.000,00TL Kıdem Tazminatı
     1.000,00TL İhbar Tazminatı
     1.000,00TL Yıllık İzin Ücreti
        500,00TL Genel Tatil Ücreti
     1.000,00TL Fazla Mesai Ücreti 
     6.500,00TL Toplam İşçilik Alacağından kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile, yıllık izin ücreti için dava tarihinden itibaren yasal faizi ile, fazla mesai ücreti ile genel tatil ücreti için ise dava tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.   DAVACI VEKİLİ AV.ÖZKAN KABAN

GEREKÇELİ KARAR
Mahkememizde görülmekte bulunan Alacak (İşçi İle işveren ilişkisinden
Kaynaklanan) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREGİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dilekçesinde, müvekkilinin dayalı belediyeye ait işyerinde taşeron
şirketlere bağlı olarak 01/07/2009-30/09/2013 tarihleri arasında asgari ücret ve erzak sosyal yardımı hakkı karşılığında temizlik işlerinde çalıştığını, çalışma saatlerinin dini bayramların 2 günü haricinde tüm ulusal bayram, genel tatil günleri de dahil olmak üzere haftada da en az 2 gün 06.00-12.00, 20.00-02.00 ve haftanın 6 günü 06.00-16.00 saatleri arasında çalıştığını, çalışma süresince sadece 14 günlük yıllık izin hakkı kullandırıldığını, iş akdinin işverence haksız ve
önelsiz olarak feshedildiğii belirterek fazlaya ilişkin talep hakları sak[ı kalmak kaydıyla 3.000,00 TL kıdem tazminatı, 1.000,00 TL ihbar tazminatı, 1.000,00 TL yıllık izin ücreti,500,00TL genel tatil ücreti ve 1.000,00 TL fazla mesai ücreti olmak üzere toplam 6.500,00TL işçilik alacağının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.Davalı belediye vekili cevap dilekçesinde, davacının belediyede hiçbir kaydının olmadığını, davanın zamanaşımına uğradığını, son olarak Reis Turizm Taşımacılık Ltd.Şti’ne ait işyerinde çalıştığını, çalıştığı işverenler ile Belediye arasında asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmadığını, belediye ile şirketler arasında “Temizlik ve Katı atık Toplama” ile ilgili hizmet alımı işi gerçekleştirildiğini, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 01/07/2006 tarihli 5538 Sayılı Yasa ile değişik ek fıkrası yönüyle davanın mesnetsiz ve haksız olduğunu beyanla davanın reddini istemiştir.Davaya ihbar olunan Reis Tur. Taş. Tern. Ltd.Şti. vekili cevap dilekçesinde,müvekkili şirketin Gemlik Belediyesinin yaptığı ihale sonucunda taşeron firma olarak temizlik işleri yaptığını, davacının 20/05/2011- 3 1/12/2012 tarihleri arasında çöpçü olarak çalıştığını, bu döneme ilişkin kıdem tazminatının ödendiğini, akabinde ihalenin tekrar kazanılması ile beraber davacının 01/05/2013 tarihinde yeniden işe başladığını, müvekkili şirketin Gemlik Belediyesi ile olan hizmet ilişkisinin bitmesi sebebiyle iş akdinin sona erdiğini, fazla mesaisinin bulunmadığını beyanla davanın reddini talep etmiştir.Davacının SGK hizmet dökümü incelendiğinde, 01/07/2009-30/09/2013 tarihleri arasında beş değişik firma tarafından SGK bildirimi yapılarak aynı iş yerinde hiç ara vermeden çalıştığı görülmektedir.Belediye ile firmalar arasındaki sözleşmenin anahtar teslimi ihale sözleşmesi veya istisna akdi olarak kabulü mümkün değildir. Dayalı Belediye ile taşeron firmalar arasında yardımcı iş olan temizlik işlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak yapılan sözleşme alt işverenliksözleşmesi olup, asil işveren olan dayalı Belediye taşeron şirket ile birlikte işçilik alacaklarından sorumludur. Bilirkişi tarafından düzenlenen 12/06/20 14 tarihli raporda;
-Davacının 01/07/2009-30/09/2013 tarihleri arasında kesintisiz olarak çalıştığı
süresinin 3 yıl 7 ay 4 gün (1309 gün) olduğu,
-Davacının asgari ücretin %10 fazlasıyla çalıştığı, tanık anlatımlarından erzak sosyal hakkının devamlılık arz etmediği anlaşıldığından işbu sosyal hakkının ücret hesabında nazara
alınmadığı.
- Davacının çalışma süresine göre 3 yıllık izin hakkı olup süresinin 42 gün olduğu,
- Davacının haftada 61 saat çalıştığı, yasal haftalık çalışma süresi olan 45 saati aşan 16 saatin fazla çalışma olduğu sonucuna varıldığı,
- Kıdem tazminatı miktarının 4.030,00 TL (930 TL ödeme yapıldığı anlaşılmakla
3.100,00 TL), ihbar tazminatının 2.098,00 TL, yıllık izin ücretinin 1.049,00 TL, Ulusal Bayram Genel Tatil Ücretinin 261,00 TL, fazla mesai ücretinin 18.874,00 TL olduğu belirtilmiştir.İhbar olunan Reis Tur. Taş. Tern. Ltd.Şti.’nin belediye ile olan sözleşmesinin sona ermesi ve yeni ihaleyi kazanamaması sebebiyle davalının iş akdinin sona erdirildiği, bu durumun haklı fesih olarak nitelendirilmesinin mümkün olmadığı, hal böyle olunca davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı anlaşılmakla davanın kısmen kabulüne karar vermek gerekmiştir.
HÜKÜM:Gerekçesı yukarıda izah Olunduğu üzere;
Davanın kısmen kabulüyle,
1-) 3.100,00 TL brüt kıdem tazminatının 30/09/2013 akdin feshi tarihinden itibaren tarihinden itibaren bankalarca 1 yıllık mevduata uygulanan en yüksek faiziyle,
2-) 2.098,00 TL brüt ihbar tazminatının 1.000,00 TL’sinin 09/10/20 13 dava tarihinden ve 1.098,00 TL’sinin 01/07/2014 ıslah tarihinden itibaren yasal faiziyle,
3-) 1.049,00 TL brüt yıllık izin alacağının 1.000,00 TL’sinin 09/10/2013 dava
tarihinden ve 4900 TL’sinin 01/07/2014 ıslah tarihinden itibaren yasal faiziyle,
4-) 261,00 TL brüt UBGT ücretinin 09/10/2013 dava tarihinden
itibaren bankalarca 1 yıllık mevduata uygulanan en yüksek faiziyle,
5.) %30 hakkaniyet indiriminden sonra bakiye 13.211,80 TL brüt fazla çalışma
ücretinin 1.000,00 TL’sinin 09/10/2013 dava tarihinden ve 12.211,80 TL’sinin 01/07/2014 ıslah tarihinden itibaren tarihinden itibaren bankalarca 1 yıllık mevduata uygulanan en yüksek faiziyle davalıdan tahsil edilerek davacıya verilmesine,
6-) Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 893,55 TL harcın davalıdan tahsiline,
 Sarf edilmeyen gider avanslarının karar kesinleştiğinde ve talep halinde taraflara iadesine,
Taraf vekillerinin yüzlerine karşı 8 gün içerisinde Yargıtay Hukuk Dairesine temyizi kabil olmak üzere karar verildi. 13/11/2014