Tüm Yazılar
BELEDİYE TAŞERON İŞÇİSİ KADROYA ALINMAK İÇİN DAVA AÇABİLİR Mİ?BELEDİYE TAŞERON İŞÇİSİNE KADRO HAKKI VAR MI? | 2015-01-02

BELEDİYE TAŞERON İŞÇİSİNE  KADRO HAKKI VAR MI?BELEDİYE TAŞERON İŞÇİSİ KADROYA ALINMAK İÇİN DAVA AÇABİLİR Mİ?

Bilindiği üzere Türkiye'de bir milyondan fazla taşeron işçisi bulunmakta ve bunların yaklaşık yediyüzbini kamuda istihdam edilmektedir.Yine kamuda çalıştırılan taşeron işçilerinin önemli bir kısmı ise belediyelerde veya belediyelerin ortağı olduğu şirketlerde çalıştırılmaktadır.Bu bağlamda ülkemizdeki taşeron işçi sorunun büyük bir kısmı kamu taşeron işçilerinin yaşadığı sorunlardan müteşekkildir.Öyle ki kamu taşeron işçiliği sorununun ortadan kalkması halinde genel manada taşeron işçi sorununun da büyük oranda çözülmüş olacağını söylemek yanlış olmayacaktır.Kamu taşeron işçisinin halihazırdaki durumunu ve konumunu işbu makalemiz ve müteakip makalelerimizde ele almaya gayret edeceğiz.Öncelikle yazımıza konu hususları birkaç soru ile belirginleştirip cevabi değerlendirmelerimiz ile müşahhas hale getirmeye çalışacağız:

Peki ! Kamu taşeron işçisinin sorunu çözüldü mü?

Belediye taşeron işçisi kadroya alınacak mı?

Belediye taşeron işçisi kadroya alınmak için dava açabilir mi?

Belediye taşeron işçisine torba yasa ile hangi haklar verildi?

Taşeron işçi ve daha özelde kamu taşeron işçisinin bu çerçevede olmak üzere ise belediye taşeron işçisinin sorunu kamuoyunda "Torba Yasa" olarak bilinen  İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN
YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN ile yeniden düzenlenmiştir.Her ne kadar yaygın kanaat ,iş ve sosyal güvenlik hukuku alanında  çalışan bir avukat olarak müvekillerimizin yöneltiği sorular ve tarafımıza ilettiği beklentiler ve değerlendirmeler de dikkate alındığında belediye taşeron işçisinin sorunlarının çözüldüğü,yönünde ise de bahsi geçen yasa ile belediye taşeron işçilerinin genel durumunda maalesef kısmi iyileştirmeler yapılmış;sorunun esası çözüme kavuşturulamamıştır.Bunda taşeron işçi sayısının yüzbinleri bulmasının ve bu sayıda işçinin kamuya getireceği mali yükün üstlenilebilmesinin zorluğunu yadsımak mümkün değildir.Özetle belediye taşeron işçisinin sorunu çözülememiştir.Bunun en önemli göstergesi taşeron işçi davalarının sayısının azalma eğilimi göstermeyip aksine artış hızını sürdürmesidir.Ülkemizde yapılan son mahalli/belediye seçimlerinden sonra kimi belediyelerde çok sayıda taşeron işçisi işten çıkarıldı;birçok belediye işçisi ise taşeron şirketlerin sözleşme süreleri bittiğinden tekrar işe alınmadılar.Bu durumda olan çok sayıda belediye işçisi mağdur olduklarını,çok zor durumda bulunduklarını,işten çıkartıldıklarını,yeniden işe alınmak için beklediklerini,yeniden işe alınacakları umudunu taşıdıkları için iş davası açma yoluna gitmediklerini belirtmektedir.

Belediye taşeron işçisi kadroya alınacak mı?

Kamuoyunda taşeron yasası olarak bilinen son yasal düzenlemede (İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 6552 SAYILI KANUN) belediye işçilerinin kadroya alınmasına veya alınacağına dair bir hüküm bulunmamaktadır.Belediyerlerde görev yapan taşeron işçi sayısının,belediye kadrolu işçi sayısından birkaç kat fazla olması dikkate alındığında yakın zaman içinde taşeron şirket işçilerinin asıl işi yapanlar dışında,kadroya alınmasının zayıf bir ihtimal olduğunu söyeleyebiliriz.

Belediye taşeron işçisi kadroya alınmak için dava açabilir mi?

Bu sorunun cevabı oldukça uzun ve teknik bir açıklamayı gerektirmekle birlikte web sayfamızı ziyaret edenlerin mümkün olan en sade biçimde değerlendirme yapabilmelerine olanak tanımak gayesiyle kısaca şunlar söylenebilir:Belediyelerde taşeron şirkete bağlı çalışan işçilerin   bir kısmının açacakları iş davaları ile koşulları varsa muvazaa halini,bir başka anlatımla esasen ve tek başına doğrudan belediyenin çalışanı olduklarını ispatlamaları halinde  belediye kadrolu işçisi sayılmaları mümkündür.Bu duruma somut bir örnek vermek gerekirse ;Taşeron şirketin hiçbir dahli olmadan ve karar alma sürecine müdahalesi olmaksızın tamamen belediye yetkilileri ile yapılan görüşmeler sonunda taşeron şirkette işe başlatılan,taşeron şirketteki çalışmalaları sırasında yıllık izin,yapacağı görev,görev değişikliği vb.özlük işleri ile çalışma koşulları tamamen belediye yetkililerince kararlaştırılıp düzenlenen,işe temizlik işçisi olarak alındığı halde zabıta olarak  veya temizlik dışındaki işlerde çalıştırılan,ihaleler arasındaki boşluklarda da maaş almaksızın kesintisiz biçimde çalışmaya devam eden,belediye kadrolu çalışanları ile aynı işi yapan,işten taşeron şirketin bir dahli olmaksızın çıkarılan,işin yürütümünde kullanılan tüm araç gereçlerin belediyeye ait olduğu,taşeron şirketin sadece kağıt üzerinde var olup iş yerinde varlığının hissedilmediği hallerde  taşeron işçilerinin sahasında uzman bir avukattan görüş alarak belediye aleyhine açacağı kadrolu belediye işçisinin haklarından yararlandırılma talepli iş davası açabilecekleri söylenebilir.Tabii böyle bir durumda iş davası açacak işçinin çalıştığı belediyede yetkili olan işçi sendikasına üye olup maaşından üyelik aidatı kesiliyor olmasının kendisine davayı kazanması halinde ilave bir takım hakları getirecğini de belirtmek gerekmektedir.

Belediye taşeron işçisine torba yasa ile hangi haklar verildi?

Belediye taşeron işçisine torba yasa ile getirilen hakların başında artık taşeron şirket işçileri ile 3 yıllık sözleşme yapılma zorunluluğudur.Yani artık eskiden olduğu gibi belediye taşeron işçileri le birer yıllık ya da altışar aylık sözleşmeler değil en az 3 yıllık sözleşme yapılması gerekmektedir.

Yasa ile getirilen bir diğer hak ise;bundan böyle belediyelerde taşeron şirketlere bağlı olarak çalışan işçilerin kıdem tazminatlarının belediye tarafından ödenmesi zorunluluğudur.Örneğin 10 yıl boyunca belediyede taşeron içisi olarak çalışmış bir işçi işten çıkarıldığında ya da haklı sebeplerle veya kıdem tazminatına hak kazanacak başka bir biçimde işten ayrılması halinde kıdem tazmiantı çalıştığı belediye tarafından ödenecektir.

Torba yasa ile verilen başka bir hak ise taşeron şirket çalışanalarının işçi sendikasına üye olmaları halinde bağlı oldukları  taşeron şirketin onay vermesi halinde kamu işverenleri sendikası ile yapılacak sözleşmeye göre belirlenen zam oranlarına göre ödenmesi gereken ücretin taşeron şirketin verdiği üzretten daha fazla olması halinde aradaki farkı belediye ödeyecektir.Örneğin taşeron şirket işçisi "A" sendikasına üye olarak üyelik aidatı ödemeye başlamış olsun,işçinin üye olduğu sendika da işyerinde çoğunluğu sağlayarak toplu iş sözleşmesi yapmak için yetki almış olsun.İşte yetki alan bu sendika baraj sorunu olmayan bir sendika ise ve taşeron şirket kamu işverenleri sendikasına ,işçi sendikası ile toplu iş sözleşmesi yapma konusunda yetki vermişse ,kamu işverenleri sendikası işçi sendikası ile yaptığı sözleşmede işçinin diyelim ki 1.100,00TL olan ücretinin 1.500,00TL'ye çıkarıtılmasına ve bir takım sosyal haklar tanınmasına karar vermişse aradaki 400,00TL'lik ücret farkı artık taşeron şirket tarafından değil kamu tarafından işçiye ödenecektir.

Taşeron şirket işçilerinin her yıl düzenli olarak yıllık izinlerini kullanıp kullanmadıkları asıl işverenlerce denetlecek ve her yıl yıllık izinlerini kullanmları sağlacaktır.Yine taşeron şirket işçilerinin maaşlarının her ay ödenip ödenmediği belediye tarafından kontrol edilecek maaşları ödenmeyen işçilerin ücretleri taşeron şirketin hakedişlerinden kesilerek işçilere ödenecektir.

Makaleler ile İlgili Yasal Uyarı

 "BELEDİYE TAŞERON İŞÇİSİNE  KADRO HAKKI VAR MI?BELEDİYE TAŞERON İŞÇİSİ KADROYA ALINMAK İÇİN DAVA AÇABİLİR Mİ? "başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Özkan Kaban'a  ait olup makale, yazarı tarafından www.kabanhukuk.com adresinde yayınlanmıştır.Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.Av.Özkan Kaban