Tüm Yazılar
BELEDİYELERDE TAŞERON İŞÇİSİ OLARAK ÇALIŞAN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATI,İHBAR TAZMİNATI ,YILLIK İZİN HAKKI VAR MIDIR? | 2014-09-03

Belediyelere bağlı taşeron şirketlerde çok sayıda işçi çalıştırılmakta ancak;bu işçiler birçok haktan yoksun bırakılmaktadır.Bu işçilere ne asıl işveren olan belediyeler ne de taşeron şirketler kıdem tazminatı,ihbar tazminatı,yıllık ücretli izin gibi haklarını vermemekte,fazla mesai alacaklarının hesabı dahi yapılmamaktadır.Oysa taşeron şirketlere bağlı olarak çalıştırılan taşeron şirket işçilerinin diğer çalışanlardan sahip oldukları haklar ve statü bakımından bir farkları bulunmamaktadır.Bu işçiler de kıdem tazminatı,ihbar tazminatı,yıllık ücretli izin,fazla mesai ücreti,koşulları varsa devlet ikramiyesi(ilave tediye )hakkına sahiptir.İşte bahsi geçen hususlara ışık tutacağına inadığımız emsal mahiyetteki ,belediye taşeron işçisinin açmış olduğu bir davada verilen karara ve dava dilekçesine aşağıda web sayfamız ziyaretçilerinin istifade etmeleri için yer verilmiştir.AV.ÖZKAN KABAN&AV.NURHAN AYDIN-KABAN HUKUK BÜROSU

İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE
BURSA
Davacı                                 :DİLBER       .............
Vekili                                   :AV.ÖZKAN KABAN & AV. NURHAN AYDIN.Adres antettedir,
Davalı                                   : 1- ..............   TEMİZLİK BİLGİ VERİ-OTOMASYON HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
                                                2- ................  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Konu                                     : Fazlaya dair talep ve dava hakkı saklı kalmak üzere kıdem tazminatı,yıllık ücretli izin alacağı toplamı olan 300,00TL'nin faizleriyle birlikte tahsili talebi hk.
Açıklamalar                         : Müvekkilim l5.03.1999 tarihinde  asıl işveren olan .........   Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı işyerlerinde temizlik işlerinde çalıştırılmak üzere, alt işveren olan Asya unvanlı şirketin işçisi olarak çalışmaya başlamıştır. Temizlik iileri, müvekkilimin işe girdiği tarihten 3 yıl sonra Asana unvanlı bir şirkete ihale edilmiş;müvekkilim bu kez Asana unvanlı şirketin işçisi olarak yine asıl işverene bağlı işyerlerinde temizlik işçisi olarak çalışmaya devam etmiştir. Son olarak temizlik işleri J.......     Ltd. Şti’ye ihale edilmiş olup müvekkilim bu şirketin işçisi olarak yine asıl işverenin işyerlerinde temizlik işlerinde çalışmış ve 01.12.2010 tarihinde emeklilik nedeniyle iş akdi sonlanmıştır.Müvekkilime emeklilik nedeniyle işten ayrıldığı sırada kıdem tazminatı alacağı ödenmediği gibi yıllık ücretli izinleri ise çalıştığı süre boyunca devamlı olarak her bir yıl için 14 gün üzerinden hesaplandığından müvekkilimin yıllık izin ücreti fark alacakları da doğmuş olup bu fark alacakları ödenmemiştir.Müvekkilimin işten ayrılmadan önceki almış olduğu son net ücreti  aylık 832,00 TL’dir.
Yukarıda arz ve izah ettiğimiz sebeplerle, müvekkilimin hak ettiği kıdem tazminatının ve yıllık ücretli izin alacaklarının davalılardan tahsil edilebilmesi için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
Hukuki Nedenler                :Her türlü mevzuat hükümleri.
Deliller                                 : İşyeri kayıtiarı.müvekkilime ait işçi özlük dosyası, banka kayıtları, ücret bordroları,tanık beyanlan, bilirkişi incelemesi gerekirse keşif vs. diğer her türlü delil.
Netice ve Talep                   :Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; fazlaya dair her türlü talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 200.00TL kıdem tazminatı ve 100,00TL yıllık ücretli izin alacağının, kıdem tazminatı için iş akdinin feshi tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte , yıllık ücretli izin alacağı için ise dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla bilvekale arz ve talep ederim.
DAVACI VEKİLİ AV.ÖZKAN KABAN&AV.NURHAN AYDIN

 

BURSA
6. İŞ MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO            : 2011/19.. Esas
KARAR NO       :2011/.....K
HAKİM              : B............     K........
DAVACI             : DİLBER .......................— Millet Mh.  ..........    Sk 30/A BURSA
VEKİLİ              : Av. ÖZKAN KABAN . Gülbahçe Malı. (Ulubatlı Hasan Bulvarı Alp İş Merkezi No: 101 K: I Osmangazi/ BURSA
DAVALI             : 1- B........   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ - Aceımler Merkez- BURSA
VEKİLİ              : Av. İSMAİL  İ...........  -Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Osmangazi/ BURSA
DAVALI             : 2- J...........BİLGİ VERİ-OTOMASYON ........
VEKİLİ              : Av. S......    ........     .........
DAVA                 : Alacak
DAVA TARİHİ : 19/01/20İ1
KARAR TARİHİ :13/1212011
Mahkemememizde görülmekte bulunan alacak davasının yapılan açık yargılamasının sonunda;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili malıkememize verdiği dava dilekçesinde: Müvekkili davacının asıl işveren B......     Büyükşehir Belediyesi'ne  bağlı yerlerde teıııizlik işleriııde çalışlırtılmak üzere alt işveren Asya unvaınlı  şirketiın işçisi olarak çalışmaya başladığını, 3 yıl sonra Asana unvanlı
bir şirkete ihale edildiğini, çalışmasına bu şirkete bağlı olarak devam ettiğini, son olarak temizlik işleri J....... Ltd. Şti.’ye ihale edildiğini ve buradaki çalışmasının 01/12/2010 tarihinde emeklilik nedeııiyle iş akdinin sonlandırıldığını. emeklilik nedeniyle işten ayrıldığı sırada kıdem tazminatı alacağı ödenmediği gibi yıllık ücretli izinleri ise çalıştığı süre boyunca devaııılı olarak her bir yıl çin 14 gün üzerinden hesaplandığından müvekkilinin yıllık izin ücreti fark alacaklarının da doğmuş olup bu fark alacaklarının ödenmediğini, bu nedenlerle fazlaya dair hakları saklı kalıııak kaydı ile şimdilik 200,00TL kıdem ve 100 TL yıllık ücretli izin alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Davalılar  adına usulüne uygun dava dilekçesi tebliğ edilmiş olup daval  Belediye vekili cevap dilekçesinde davacının diğer davalı şirketiıı personeli oldıuğunu bu sebeple davanın husumet nedeniyle reddine karar verilmesini,diğer davalı şirket vekili ise beyalarında: müvekkili şirketin sadece 5 yıl süre ile B....   Büyükşehir Belediyesi'nin temizlik hizmetlerini ifa ettiğini, bu süre zarfında da belediyede hali hazırda çalışmakla olan işçilerin belediyenin talimatı ile müvekkili  şirket nezdiııde çalıştırılmaya başlandığını,müvekkili şirketin bu işçileri çıkartıp kendi işçilerini işe almak gibi bir insiyatifinin bulııııınadığı bu nedenle davaııın müvekkili şirket bakımından reddine  karar verilmesini talep etmişlerdir.
Taraf vekilleri delillerini dosyaya suıımuş. SGK hizmet dökümü bildirgeleri, davacınııı emeklilik-yaşlılık aylığına ilişkin tahsis belgesi. ve
06.12.20l0 tarihli kıdem taıminalı yazısı ile ücret bordroları dosyaya celp edilmiştir.Davacının talep edebileceği alacak tutarınııı belirleıımesi açısından dosya bilirkişi Halil .......'e tevdii olunmuş, dosyaya sunulan 11.08.2011 havale tarihli raporunun dosya kapsamına uygun olduğu kanaatine varılmıştır.Davacı vekili 19/09/2011 tarihli dilekçesi ile dosyava sunulan bilirkişi raporu doğrultusunda dava miktarını toplam 12.970,00TL olarak davayı ıslah etme talebinde bulunmuştur.Dava dilekçesi ve ıslah dilekçesi içeriği, davacı vekili ve davalı vekilinin beyanları,11/08/2011 tarihli bilirkişi Av.Halil ......... 'ün raporu,SGK hizmet dökünıü,işe giriş işten ayrılış bildirgeleri, davacının  emeklilik-yaşlılık aylığına ilişkin tahsis belgesi, ve ilgili kayıtlar,kurumun 06/12/2010 tarihli kıdem tazmiaııtı yazısı ile ücret bordroları ve tüm dosya kapsamı hep birlikte değerlendirildiğinde: 4857 Sayılı  Kanun'un madde 2.6-7 'de asıl işveren- alt işveren düzenlenmiştir.Anılan yasa hükmü gereğince asıl işveren ve alt ışerenin davacı işçiye karşı kanundan ve sözleşmeden kaynaklanan haklardan birlikle sorumlu oldukları kanaatine  varılarak aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle:
Davanın KABULÜ İLE: 12.357,00 TL Kıdem Tazminatının 06/12/2010 akdin feshi tarihinden itibaren en yüksek banka mevduat faizi ile birlikte, 913.00 Tl. Yıllık izin Ücreti alacağının 100,00 TL'sine dava tarihinden itibaren.,813,00TL'sine ıslah tarihi itibarı ile işletilecek
yasal faizi ile birlikle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine,alınması gerekli 770,42TL harçtan peşin alıııan 18.40TL harcı ve 188.15TL ıslahı harcının mahsubu ile bakiye 563.87TL harcın davalıdan tahsili ile Hazineye intikaline,karar tarihi itibari ile yürürlükte bulunan tarife gereğince 1.556.40TL ücreti vekaletin davalılardan alınarak  davacıya ödenmesine,davacı tarafından  yapılan 437,25 TL yargılama giderinin davalılardan tahsili ile davacıya ödenmesine,
Taraf vekilerinin yüzlerine  karşı 8 güıı içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunup usulen anlatıldı.