Makale Listesi
İşverene Karşı Dava Açan İşçi,Tıp Fakültesinde Çalışan Taşeron İşçisi Bu Sebeple İşten Çıkarılırsa Kötü Niyet Tazminatı İsteyebilir Mi? | 2013-12-03

KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR?

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİ KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLİR Mİ?

İŞVERENE KARŞI DAVA AÇAN İŞÇİ,TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİSİ
BU SEBEPLE İŞTEN ÇIKARILIRSA KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLİR Mİ?

SENDİKAYA ÜYE OLDUĞU İÇİN İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ ,DEVLET HASTANESİNDE
ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİSİ KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLİR Mİ?

İŞVERENİ ALEYHİNE ŞAHİTLİK YAPTIĞI İÇİN İŞTEN ÇIKARILAN
İŞÇİ,ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİSİ KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLİR
Mİ?

KÖTÜNİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Bilindiği üzere belirsiz süreli iş akti ihbar öneli verilerek ya da ihbar tazminatı ödenerek taraflarca sonlandırılabilir.Herhangi bir devlet hastanesinde veya özel hastanede çalışan taşeron işçisi veya asıl işverene bağlı işçi,herhangi bir belediyede temizlik şirketinde çalışan taşeron işçisi ve diğer işlerde çalışan taşeron işçisi,üniversitelerde,üniversite hastanelerinde temizlik şirketlerinde çalışan taşeron işçisi ve diğer birimlerde çalışan taşeron işçisi ile asıl işverene bağlı işçiler, tekstil fabrikalarında çalışan taşeron şirket işçileri,diğer işkolu ve alanlarda çalışan taşeron şirket işçileri ile asıl işverene bağlı işçiler iş akitlerini haklı bir sebeple her zaman, işverene ihbar öneli vermeksizin tek taraflı olarak iş akitlerini sonlandırabilirler.İşveren tarafından işçinin iş aktinin feshi hakkı kötüye kullanılmamalıdır.

İşveren iş aktini ihbar öneli tanıyarak ya da ihbar tazminatını ödeyerek feshedebilirse de bu hakkını dürüstlük ve objektif iyiniyet kurallarına uygun olarak kullanmak mecburiyetindedir.Hakkın kötüye kullanılması niteliğindeki fesihlerin hukukça korunması mümkün değildir.

Örnek1 : Ahmet 3 yıldan beridir  İ Üniversitesinde taşeron şirket işçisi olarak çalışmaktadır.Ahmet uzun zamandır bu taşeron şirkette temizlik işçisi olarak çalıştığı ve talep ettiği halde yıllık izinleri kendisine kullandırılmamaktadır.Ahmet yıllık izinlerinin kullandırılması için taşeron şirketten yazılı olarak talepte bulunduğu halde bu talebitaşeron işçilerinin yıllık izin hakkının olmadığından bahisle reddedilmiştir.

Bu durumda Ahmet işverene önceden bildirmeksizin iş aktini feshedebilir mi?

Bu sorunun cevabı olumludur.Ahmet yıllık izinlerinin geçerli bir sebep olmaksızın kullandırılmaması nedeniyle haklı sebeple iş aktinin tek taraflı olarak feshedip hem üniversiteye
hem de taşeron şirkete karşı iş davası açarak kıdem tazminatının yanında yıllık izin alacaklarını ve varsa fazla mesai gibi işçilik alacaklarını da talep edebilir.


KÖTÜNİYET TAZMİNATI NEDİR?

4857 Sayılı Kanun'un 17.maddesine göre  fesih hakkını kötüye kullanan işveren,ihbar sürelerine ilişkin ücretin üç katı tutarında bir tazminatı işçiye ,taşeron işçisine ödemek zorundadır.İşverenin ödemek zorunda olduğu bu tazminata kötüniyet tazminatı denilmektedir.

İŞ GÜVENCESİ KAPSAMINDAKİ İŞÇİ KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLİR Mİ?

4857 Sayılı Kanun'un 17.maddesi gereğince işe iade kapsamında olan işçilerin kötüniyet tazminatından yararlanma hakları mevcut değildir.İş güvencesi  kapsamında olan bir işçi yani işe iade davası açabilecek ön zorunlu şartları haiz bir çalışan işverence ,hakkın kötüye kullanılması niteliğindeki bir tasarrufla işten çıkarılmış olsa dahi kötüniyet tazminatı talep etmesi mümkün olamayacaktır.Kanun koyucu, iş güvencesi kapsamında olan işçinin yeterli hukuki korumaya sahip olduğu, ayrıca bir korumanın gerekli olmadığı mülahazası ile bahsi geçen şekilde bir ayrıma gitmiş olmalıdır.

İŞVERENE KARŞI DAVA AÇAN İŞÇİ,TIP FAKÜLTESİNDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİSİ
BU SEBEPLE İŞTEN ÇIKARILIRSA KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLİR Mİ?

SENDİKAYA ÜYE OLDUĞU İÇİN İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİ ,DEVLET HASTANESİNDE
ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİSİ KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLİR Mİ?

İŞVERENİ ALEYHİNE ŞAHİTLİK YAPTIĞI İÇİN İŞTEN ÇIKARILAN
İŞÇİ,ÜNİVERSİTEDE ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİSİ KÖTÜNİYET TAZMİNATI İSTEYEBİLİR
Mİ?

4857 Sayılı Kanun'da hangi fesih hallerinin, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olduğu  belirtilmemiş tahdidi olarak da sayılmamıştır.Ancak uygulama ve yargı kararları ışığında bu hallere örnek olarak,işçinin işvereni aleyhine şikayet yoluna gitmesinden sonra ve bu sebeple iş aktinin feshedilmesi, işçinin işverenine karşı dava açması nedeniyle iş aktinin sonlandırılması,işçinin sendikaya üye olması nedeniyle işten çıkarılması,işçinin işvereni aleyhine tanıklık yapması nedeniyle iş sözleşmesinin feshedilmesi gösterilebilir.

Örnek 2: Ayşe A Devlet Hastanesinde taşeron şirketlere  bağlı olarak on yıldır her yıl yeni bir taşeron şirket bünyesinde olmak üzere temizlik işçisi kadrosunda çalıştırılmaktadır.Ayşe, arkadaşı Ahmet'in  çalıştığı hastane ve taşeron şirkete karşı fazla mesai ve kıdem tazminatı ile ihbar tazminatı alacaklarının ödenmesi için açtığı iş davasında,  işveren aleyhine şahitlik yapmış,hemen ardından işveren tarafından hiçbir haklı sebep yokken kıdem ve ihbar tazminatı ödenerek işten çıkarılmıştır.Bu durumda Ayşe'nin ayrıca kötüniyet tazminatı talep etme hakkı var mıdır?

Ayşe'nin iş aktine işverence hakkın kötüye kullanılması suretiyle sırf kendi aleyhine şahitlik yaptığı için son verildiğinden ,hem çalıştığı taşeron şirketten hem de A Devlet Hastanesinden ihbar tazminatının üç katı  oranında yani 24 haftalık ücreti tutarında bir kötüniyet tazminatı talep etme hakkı vardır.
KÖTÜNİYET TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR?

Kötüniyet tazminatı ,ihbar tazminatından ayrı bir tazminat olup işçinin yalnızca kötüniyet tazminatı talep ettiği hallerde aynı zamanda ihbar tazminatı da talep etmiş sayılması mümkün değildir. Bu nedenle kötüniyet ve ihbar tazminatı ayrı ayrı talep edilmelidir. Kötüniyet tazminatı ihbar tazminatının üç katıdır.İhbar tazminatıyla birlikte toplam 4 ihbar tazminatı tutarında bir tazminat sözkonudur. Kötüniyet tazminatı hesaplanırken aynen ihbar tazminatında olduğu gibi işçinin ücreti dışında kendisine sağlanan para ve parayla ölçülebilir menfaatler de gözönünde bulundurulur.

 

Makaleler ile İlgili Yasal Uyarı

 

Yine “İşverene Karşı Dava Açan İşçi,Tıp Fakültesinde Çalışan Taşeron İşçisi Bu Sebeple İşten Çıkarılırsa Kötü Niyet Tazminatı İsteyebilir Mi?"  başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Özkan Kaban'a  ait olup makale, yazarı tarafından www.kabanbukuk.com adresinde yayınlanmıştır.

 

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

 

Av.Özkan Kaban