Makale Listesi
İşsizlik Sigortasından Kimler Yararlanabilir?Taşeron İşçisi İşsizlik Sigortasından Yararlanabilir mi? | 2013-11-10

KİMLER İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANABİLİR?

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN/İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN HANGİ KOŞULLAR GEREKİR?

İSTİFA EDEN İŞÇİ İŞSİZLİK PARASI ALABİLİR Mİ?

TEK TARAFLI OLARAK İŞ AKTİNİ HAKLI SEBEPLE FESHEDEN İŞÇİ İŞSİZLİK PARASI ALABİLİR Mİ?

BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKTİ İŞÇİ,TAŞERON İŞÇİSİ TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE FESHEDİLİRSE İŞSİZLİK ÖDENENEĞİ ,İŞSİZLİK PARASI ALINABİLİR Mİ?

İŞTEN HAKLI SEBEPLE ÇIKARILAN İŞÇİ,TAŞERON İŞÇİSİ İŞSİZLİK PARASI,İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

İŞ AKTİNE SAĞLIK SEBEPLERİYLE SON VERİLEN İŞÇİNİN,TAŞERON İŞÇİSİNİN İŞSİZLİK PARASI,İŞSİZLİK ÖDENĞİ ALMA HAKKI VAR MIDIR?

TAŞERON İŞÇİSİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?TAŞERON İŞÇİSİ İŞSİZLİK PARASI ALABİLİR Mİ?

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN KAÇ GÜN PRİM ÖDEMİŞ OLMAK,KAÇ GÜN ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKİR?

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN İŞKUR'A NE KADAR SÜRE İÇİNDE BAŞVURULMALIDIR?

SÜRESİNDE İŞKUR'A BAŞVURMAYAN İŞÇİ,TAŞERON İŞÇİSİ İŞSİZLİK PARASI ALABİLİR Mİ,İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

İŞÇİ ,TAŞERON İŞÇİSİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN NE KADAR SÜREYLE YARARLANABİLİR?

İŞÇİ ,TAŞERON İŞÇİSİ SON 120 GÜN İÇİNDE HASTALANARAK İŞE GİTMEMİŞSE,ÜCRETSİZ İZNE AYRILMIŞSA,TUTUKLANMIŞSA,GÖZALTINA ALINMIŞSA

İŞSİZLİK ÖDNEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

İŞSİZLİK SİGOTASI İŞÇİYE,TAŞERON İŞÇİSİNE HANGİ HAKLARI SAĞLAR?

İŞÇİNİN,TAŞERON İŞÇİSİNİN ALABİLECEĞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TUTARI NE KADARDIR?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL ÖDENİR?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLİR?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİ ,TAŞERON İŞÇİSİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?BU İŞÇİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİ KİM

YATIRMAKTADIR?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİNİN,TAŞERON İŞÇİSİNİN UYMASI GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM MİKTARLARI NE KADARDIR?

İŞVERENİ İFLAS EDEN,ACİZ HALİNE DÜŞEN İŞÇİ,TAŞERON İŞÇİSİ ÜCRETLERİNİ NEREDEN,NASIL ALABİLİR?ÜCRET GARANTİ FONU NEDİR?

KİMLER İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANABİLİR?

- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nu 4.maddesine göre bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan sigortalı kişiler.

- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun geçici 20 nci maddesinde belirtilen n sandıklar kapsamında çalışan kişiler,

- 4857 Sayılı İş Kanunu'na göre kısmi süreli (Part time çalışan) iş sözleşmesi ile çalışan sigortalılardan talepte bulunup primlerini tamamlamış olanlar,

- Ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma aracı işyerleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli

iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma gün sayısı 10 günden az olan

kişilerden talepte bulunup primlerini tamamlamış olanlar işsizlik sigortasının kapsamındadır.Ancak sadece yukarıda belirtilen kapsamda olmak işsizlik

sigortasından yararlanmak için yeterli olmayıp aşağıda belirtilen koşullarından işsizlik sigortası ödemesinden yararlanmak için mevcut olması gerekir.Bir

başka değişle yukarıda belirtilen koşullar birer ön koşul niteliğindedir.Bu kategorik koşulların yanısıra aşağıdaki şartların oluşması gerekir.

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN/İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMEK İÇİN HANGİ KOŞULLAR GEREKİR?

 

İSTİFA EDEN İŞÇİ İŞSİZLİK PARASI ALABİLİR Mİ?

 

Kendi hür iradesiyle iş aktini ,1475 sayılı Kanun'un 16.maddesinde yazılı haller dışında,haklı bir sebep olmaksızın ve baskı altında kalmaksızın sona

erdiren işçi işsizlik ödeneğinden yararlanamaz.Burada amaç işsizliğin teşvik edilmemesidir.Oysa belirli süre sınırlamasına tabi olmak şartıyla çalışanın

istifa ederek iş aktini tek taraflı olarak sonlandırması hallerinde de işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkının tanınması daha doğru olacaktır

kanaatindeyiz.Böylelikle hem işsizliği teşvik önlenmiş hem de bir takım özel sebeplerle iş aktini istifa suretiyle sonlandırmış çalışanların ödedikleri

primlerin karşılığını elde etmeleri sağlanmış olacak; daha adil ve uygulanabilir bir sisteme vücut verilecektir.

Örnek 1:Ahmet 10 yıldır çalıştığı Bursa'daki bir tekstil fabrikasında her ay düzenli olarak maaşını almakta,fazla mesai ücretleri tam olarak ve vaktinde

kendisine ödenmektedir.İşveren Ahmet'in hakkettiği yıllık izinlerini de tam olarak kullandırmış bedellerini de kendisine ödemiştir.Ancak Ahmet işiyle

ilgili olarak hiçbir sorunu olmadığı halde kendi işini kurmak amacıyla işten ayrılmak istemektedir.Bu durumda Ahmet'in istifa ederek işten ayrılması

halinde işsizlik ödeneği alma hakkı olacak mıdır?Bu sorunun yanıtı maalesef olumsuz olacaktır.Zira Ahmet'in,istifa etmesi,iş aktini tek taraflı olarak

sonlandırması için iş hukukun kabul ettiği haklı bir sebebi mevcut değildir.

 

TEK TARAFLI OLARAK İŞ AKTİNİ HAKLI SEBEPLE FESHEDEN İŞÇİ İŞSİZLİK PARASI ALABİLİR Mİ?

 

4447 Sayılı Kanun'un İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları başlıklı 51.maddesi'nin b fıkrası aşağıdaki gibidir:" Hizmet akdi, süresi belli olsun veya

olmasın sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 16 ncı maddesinin (I), (II) ve (III) numaralı bentlerine veya

854 sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (II) ve (III) numaralı bentlerine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki

Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 7 nci maddesi ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasına göre sigortalı tarafından feshedilmiş olmak"Buna göre bir

işçi, taşeron işçisi 1475 Sayılı Kanun'un işçinin bildirimsiz fesih hakkı başlıklı 16.maddesinde yer alan:"Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli

hizmet akitlerinde işçi, aşağıda yazılı hallerde, dilerse akdi sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin feshedebilir.

I - Sağlık sebepleri:

a) Hizmet akdinin konusu olan işin yapılması sözleşme sırasında bilinmeyen ve işinmahiyetinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için

tehlikeli olursa,

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan doğruya buluşup görüştüğü işveren, yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşamayan bir

hastalığa tutulursa,

II - Ahlâk ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktala-rından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler

vermek veya sözler söylemek gibi hallerle işveren, işçiyi yanıltırsa,

b) İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler veya davranışlarda bulunursa,

c) İşçi İşverenin evinde oturmakta ise, bunların yaşayış tarzları genel ahlak bakımından düzgün olmazsa,

ç) İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı

davranışa özendirir, kışkırtır,sürükler, yahut işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve

haysiyet kırıcı asılsız ağır isnat veya ithamlarda bulunursa,

d) İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya iş sözleşmesi şartları gereğince hesap edilmez veya ödenmezse,

e) Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye, yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği

hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut iş şartları esaslı bir tarzda değişir, başkalaşır

veya uygulanmazsa; (sözleşmelere bu fıkradaki hller hakkında başka türlü kayıt konmamak şartiyle).

 

III - Zorlayıcı sebepler:

İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa"hükümleri uyarınca iş aktini tek

taraflı olarak,yukarıda belirtilen haklı sebeplerle feshederse işsizlik parası alabilir,işsizlik ödeneğinden yararlanabilir.

Örnek 2:Ahmet beş yıldan beri taşeron işçisi olarak ,ihaleyle iş alan beş farkı taşeron şirkete bağlı olarak B... Devlet Hastanesi'nde temizlik işçisi

olarak çalışmaktadır.Ancak Ahmet'e taşeron şirketin şefi hakaret etmiş,ahlak kurallarına aykırı davranışta bulunmuştur.Ahmet'in bu durumda işi bırakması

hakkı ve işsizlik parası alma hakkı var mıdır?Sorunun yanıtı olumludur.Taşeron işçisi Ahmet'in 4857 Sayılı Kanun gereği haklı sebeple iş aktini bildirimsiz

olarak feshetme hakkı olduğu gibi iş aktini 1475 Sayılı Kanun'un 16.maddesi gereği yine haklı sebeple feshettiğinden işsizlik parası,işsizlik ödeneği alma

hakkı da mevcuttur.Ayrıca taşeron işçisi Ahmet'in haklı sebeple iş aktini feshetmesi nedeniyle kıdem tazminatını bizzat kendisi ya da avukatı

marifetiyle taşeron şirkete ve Devlet Hastanesi'nin bağlı olduğu kuruma karşı iş davası açmak suretiyle talep etme hakkı da mevcuttur.

Örnek 3: Ahmet D....... Belediyesi'ne bağlı olarak 4 yıldır bir taşeron şirketin işçiliğini yapmakta ve haftada ortalama 54 saat çalıştırıldığı yani

haftada 9 saat fazla mesai yaptığı halde bu fazla çalışmalarının karşılığı kendisine ödenmemektedir.Böyle bir halde Taşeron işçisi Ahmet'in iş aktini tek

taraflı olarak haklı sebeple feshedip işsizlik parası ,işsizlik ödeneği alması mümkün olduğu gibi aynı zamanda kıdem tazminatını iş davası açarak taşeron

şirket ve asıl işveren olan ilgili belediyeden talep etme hakkı da mevcuttur.

 

BELİRLİ SÜRELİ İŞ AKTİ İŞÇİ,TAŞERON İŞÇİSİ TARAFINDAN HAKLI SEBEPLE FESHEDİLİRSE İŞSİZLİK ÖDENENEĞİ ,İŞSİZLİK PARASI ALINABİLİR Mİ?

 

İşçinin,taşeron işçisinin işsizlik parası,işsizlik ödeneği talep edebilmesi bakımından belirli süreli iş akti,belirsiz süreli iş akti arasında bir fark

bulunmayıp işbu makalede belirsiz süreli iş akti için belirtilen tüm hususlar belirli süreli iş akti için de geçerlidir.Bir başka değişle belirsiz süreli

iş aktine tabi olarak çalışan işçi işsizlik ödeneğine hak kazanma bakımından hangi hukuki haklara sahipse belirli süreli iş aktine tabi çalışan işçi de

aynı hukuki haklara sahiptir.

Örnek 4:Ahmet 3 yıldan beri sigortalı olup son bir yıldır ise bir Üniversite Hastanesi'nde 1 yıl süreli olarak ihaleyle alınan bir işte 1 yıllık belirli

süreli bir akitle çalışmaktadır.Ancak Ahmet'in ciddi sağlık problemleri ortaya çıkmış ve artık işini yapamaz duruma gelmiştir.Böyle bir durumda Ahmet haklı

sebeple iş aktini feshederse işsizlik parası alma,işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkına sahip olacaktır.

 

İŞTEN HAKLI SEBEPLE ÇIKARILAN İŞÇİ,TAŞERON İŞÇİSİ İŞSİZLİK PARASI,İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALABİLİR Mİ?

 

4447 Sayılı Kanun'un İşsizlik Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları başlıklı 51.maddesi'nin c fıkrası aşağıdaki gibidir:Hizmet akdi, süresi belli olsun veya

olmasın süresinin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin 1475 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinin (I) ve (III) numaralı bentlerine veya 854

sayılı Deniz İş Kanununun 14 üncü maddesinin (III) numaralı bendine veya 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin

Tanzimi Hakkında Kanunun 12 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işveren tarafından feshedilmiş olmak," Buna göre bir işçi, taşeron işçisi 1475 Sayılı

Kanun'un işverenin bildirimsiz fesih hakkı başlıklı 17.maddesinde yer alan:"Süresi belirli olsun veya olmasın, sürekli hizmet akitlerinde işveren aşağıda

yazılı hallerde, dilerse hizmet akdini sürenin bitiminden önce veya bildirim önelini beklemeksizin feshedebilir.

 

I - Sağlık sebepleri:

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa veya sakatlığa uğraması halinde, bu

sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi,

b) İşçinin bulaşıcı veya işi ile bağdaşamayacak derecede tiksinti verici bir hastalığa tutulduğunun anlaşılması,(a) fıkrasında sayılan sebepler dışında

işçinin kendi kusuruna yükletilmeyen hastalık, kaza,doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için hizmet akdini bildirimsiz fesih hakkı: Hastalık işçinin

işyerindeki çalışma süresine göre 13 üncü maddedeki bildirim önellerini altı hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 70 nci

maddedeki sürenin bitiminde başlar.Ancak işçinin işine gidemediği süreler için ücret işlemez.

 

II - Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) Hizmet akdi yapıldığı sırada bu akdin esaslı noktala-rından biri için gerekli vasıflar veyaşartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde

bulunduğunu ileri sürerek, yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması,

b) İşçinin, İşveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren

hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması,

c) İşverenin evinde oturan işçinin yaşayışının o evin adabına ve usullerine uygun veya genel ahlâk bakımından düzgün olmaması,

ç) İşçinin, işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması veya 77 nci maddeye aykırı hareket etmesi,

d) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda

bulunması,

e) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi,

f) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki gün veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden

sonraki iş günü, yahut bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi,

g) İşçinin yapmakla, ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması,

h) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,işverenin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan

makineleri tesisatı veya başka eşya ve maddeleri on günlük ücretinin tutarı ile ödeyemeyecek derecede hasara veya kayba uğratması,

 

III - İşyerinde işçiyi bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan bir zorlayıcı sebebin ortaya çıkması." hükmü uyarınca ahlak ve iyiniyet kurallarına

uymayan haller ve benzerleri sebepleriyle bir taşeron işçisi,işçinin iş aktine haklı sebeple son verilir ve bu sebepler gerçek sebeplerse işçiye ,taşeron

işçisine işsizlik parası verilemez,işsizlik ödeneğinden yararlandırılamaz.

Örnek5:Ahmet Bursa'da kurulu bir tekstil fabrikasında 3 yıldan beridir çalışmaktadır.Ancak Ahmet son 4 gündür hiçbir haklı sebebi olmadığı halde işe

gitmemiş ve işverence iş aktine devamsızlık nedeniyle bildirimsiz ve tazminatsız olarak son verilmiştir.İşte bu durumda Ahmet'in işsizlik parası alması

sözkonusu olamayacaktır.

 

İŞ AKTİNE SAĞLIK SEBEPLERİYLE SON VERİLEN İŞÇİNİN,TAŞERON İŞÇİSİNİN İŞSİZLİK PARASI,İŞSİZLİK ÖDENĞİ ALMA HAKKI VAR MIDIR?

Yukarıda belirtilen 4447 Sayılı Kanun'un 51.maddesinin c fıkrası uyarınca ,bir işçinin,taşeron işçisinin iş aktine 1475 Sayılı İş Kanunu'un 17.maddesinin

1.bendi uyarınca sağlık sebepleriyle son verilirse kendisine işsizlik ödeneği verilir.Yine bu durumdaki bir işçinin 4857 Sayılı Kanun gereği kıdem

tazminatının da kendisine ödenmesi gerekir.

Örnek6:Ahmet İstanbul'da B.... Onkoloji Hastanesinde 8 yıldır taşeron şirketlere bağlı olarak çalışmaktadır.Ahmet son zamanlarda sık sık hastalanmış

yapılan tetkikler neticesinde işini yapmasının mümkün olmadığı ortay çıkmıştır.İşte bu durumda Ahmet'in iş aktinin feshedilmesi halinde kendisine işsizlik

parasının ödenmesi gerekecektir.Yine Ahmet'e 8 yıllık kıdemi karşılığı hakettiği tazminatında ödenmesi gerekmektedir.Bu tazminattan işçi devri kurallarına

göre son taşeron şirketle birlikte asıl işveren olan Onkoloji Hastanesinin bağlı olduğu Sağlık Bakanlığı da birlikte sorumludur.Ahmet kıdem tazminatının

ödenmemesi halinde Sağlık Bakanlığı ve/veya son teşeron şirkete karşı iş davası açarak kıdem tazminatının ödenmesini talep edebilir.

 

TAŞERON İŞÇİSİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?TAŞERON İŞÇİSİ İŞSİZLİK PARASI ALABİLİR Mİ?

 

Ülkemizde yürürlükte olan iş mevzuatına göre sahip olunan haklar bakımından taşeron işçisi ile diğer işçiler arasında fark yoktur.Aksine taşeron işçisinin

sahip olduğu hakları hem asıl işverenden hem de bağlı çalıştığı taşeron şirketten talep etme hakkı olup taşeron işçisinin nisbeten diğer çalışanlara göre

bu bakımdan daha avantajlı bir komunda olduğunu dahi söyleyebilir.Ancak üzülerek ifade etmek gerekir ki ülkemizde milyonlarca taşeron işçisinin pek azı

hukuki durum ve statülerinin farkındadır.Bu durum ise çoğunlukla taşeron işçilerinin haklarına sahip olmalarını engellemektedir.Soru başlığına dönmemiz

gerekirse taşeron işçisinin aynen diğer işçiler gibi aynı koşullarda işsizlik ödeneğinden yararlanma,işsizlik parası almak hakları vardır.İşbu makalede

değinilen tüm hususlar taşeron işçileri için de geçerlidir.

 

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN KAÇ GÜN PRİM ÖDEMİŞ OLMAK,KAÇ GÜN ÇALIŞMIŞ OLMAK GEREKİR?

-İş aktinin (hizmet akdinin) feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak,

-Son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

 

İŞSİZLİK SİGORTASINDAN YARARLANMAK İÇİN İŞKUR'A NE KADAR SÜRE İÇİNDE BAŞVURULMALIDIR?

 

-İş aktinin(Hizmet akdinin) feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik

ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.

 

SÜRESİNDE İŞKUR'A BAŞVURMAYAN İŞÇİ,TAŞERON İŞÇİSİ İŞSİZLİK PARASI ALABİLİR Mİ,İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

 

Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.İşçinin işsizlik

ödeneğinden yararlanma hakkı devam ederse de yararlanacağı süre başvuruda geç kaldığı süre oranında azalacaktır.

 

İŞÇİ ,TAŞERON İŞÇİSİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN NE KADAR SÜREYLE YARARLANABİLİR?

 

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

-600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

-900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

-1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği verilir.

 

 

İŞÇİ ,TAŞERON İŞÇİSİ SON 120 GÜN İÇİNDE HASTALANARAK İŞE GİTMEMİŞSE,ÜCRETSİZ İZNE AYRILMIŞSA,TUTUKLANMIŞSA,GÖZALTINA ALINMIŞSA

İŞSİZLİK ÖDNEĞİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?

 

İş akti işsizlik ödeneği alacak şekilde sona eren sigortalı işsizlerin, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde, hizmet akdi devam

etmekle birlikte;

 

-Hastalık,

- Ücretsiz izin,

-Disiplin cezası ,

-Gözaltına alınma,

-Hükümlülükle sonuçlanmayan tutukluluk hali,

-Kısmi istihdam,

- Grev, Lokavt,

- Genel hayatı etkileyen olaylar,

-Ekonomik kriz,

-Doğal afet, nedenleriyle işyerinde faaliyetin durdurulması veya işe ara verilmesi halinde, son 120 günün hesabında prim yatırılmayan bu süreler kesinti

olarak sayılmamaktadır.

 

İŞSİZLİK SİGOTASI İŞÇİYE,TAŞERON İŞÇİSİNE HANGİ HAKLARI SAĞLAR?

 

-İşsizlik ödeneği verilmesi,

-Genel sağlık sigortası primleri ödenmesi,

-Yeni bir iş bulma,

-Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmesi olanaklarını sağlar.

 

 

İŞÇİNİN,TAŞERON İŞÇİSİNİN ALABİLECEĞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TUTARI NE KADARDIR?

 

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkı olarak

hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçememektedir

Örnek7:Son 4 Ay (2012 Yılının 2.Dönemindeki asgari ücret) asgari ücretle İstanbul'da bir Devlet Hastahanesi'nde çalışan Ahmet'in son 4 aylık prime esas

kazançların aylık ortalaması 940,50TL'dir. Buna göre Ahmet'e ödenmesi gereken işsizlik ödeneği miktarı 376,20TL'dir.Bu miktardan sadece 2,48TL damga

vergisi kesilerek Ahmet'e 373,72TL işsizlik ödeneğinin verilmesi gerekir.

Örnek 8: Son 4 Ay 2500,00TL ücretle Bursa'da bir tekstil fabrikasında çalışan Ahmet'in alabileceği işsizlik ödeneği tutarı 752,40TL'dir.Zira hesaplanan

işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.Bu durumda 4,97TL'lik kesintiden sonra Ahmet'e ödenmesi gereken

işsizlik ödeneği miktarı 747,43TL'dir.

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL ÖDENİR?

 

İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılmaktadır. Sigortalı işsizler,nüfus cüzdanlarıyla birlikte her

hangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabilirler.

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ HANGİ HALLERDE KESİLİR?

 

-İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir

alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilir.

- Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde İŞKUR'dan

işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

-İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri “Emeklilik” gerekçesiyle

yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

- İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam

etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın İŞKUR tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde

vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş

olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçmez.

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDEN KESİNTİ YAPILABİLİR Mİ?

 

İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir; nafaka borçları dışında haczedilemez ve başkasına devredilemez.

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİ ,TAŞERON İŞÇİSİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANABİLİR Mİ?BU İŞÇİLERİN GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİ KİM YATIRMAKTADIR?

 

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık

hizmetlerinden yararlanabilir. İşsizlik ödeneği ödenirken, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından yatırılır.Ancak bu

primler kısa ve uzun vadeli sigorta kollarını kapsamaz.Emeklilikte dikkate alınmaz.

 

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALAN İŞÇİNİN,TAŞERON İŞÇİSİNİN UYMASI GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

İşsizlik ödeneği alınan süre içinde; ikamet adresinin değişmesi, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı alınması, yetkili sağlık

kuruluşunca istirahatli kılınması, silahaltına alınılması, yurtdışına çıkılması hallerinde durum İŞKUR'a 15 gün içinde bildirilmelidir.

 

İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM MİKTARLARI NE KADARDIR?

 

İşsizlik sigortası primi, sigortalının prime esas aylık brüt kazançların üzerinden hesaplanan % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payından

oluşmaktadır. İsteğe bağlı işsizlik sigortası primini ödeyenlerden ise % 1 sigortalı ve % 2 işveren payı alınmaktadır.

 

İŞVERENİ İFLAS EDEN,ACİZ HALİNE DÜŞEN İŞÇİ,TAŞERON İŞÇİSİ ÜCRETLERİNİ NEREDEN,NASIL ALABİLİR?ÜCRET GARANTİ FONU NEDİR?

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin, konkordato ilan etmesi, işveren

için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş

ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacakları başvuru halinde işçilere Ücret Garanti Fonu kapsamında İŞKUR'ca ödenir.

 

Makaleler ile İlgili Yasal Uyarı

 

Yine “İşsizlik Sigortasından Kimler Yararlanabilir?Taşeron İşçisi İşsizlik Sigortasından  Yararlanabilir mi?"  başlıklı makalenin tüm hakları yazarı Av. Özkan Kaban'a  ait olup makale, yazarı tarafından www.kabanbukuk.com adresinde yayınlanmıştır.

 

Bu ibare eklenmek şartıyla, makaleden Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygun kısa alıntılar yapılabilir, ancak yazarının izni olmaksızın makalenin tamamı başka bir mecraya kopyalanamaz veya başka yerde yayınlanamaz.

 

Av.Özkan Kaban